Disclaimer - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website "www.prinsesirenebrigade.nl" en deze gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande: 

·         De samensteller besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op deze website. Toch is het mogelijk, dat er op deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. 
Daar het hier gaat om geschiedkundige informatie, niets meer en niets minder, is de website in simpel HTML geschreven en de lay-out sober gehouden.

·         De samensteller van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De maker aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. 
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de van deze website. De samensteller geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites, noch aanvaardt hij aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze websites, op welke wijze dan ook. 

·         Op een aantal delen van de op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht (©). Het is dus niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel middels e-mail, gegeven toestemming van de samensteller te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

·         Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie.

·         Indien  meent dat de samensteller een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw auteursrecht of dat u meent dat u op enig andere wijze geschonden wordt in uw rechten, wordt u verzocht om mij daarvan per -mail daarvan op de hoogte te brengen om in overleg met u de gewenste maatregelen te treffen. Veel afbeeldingen komen voor in verschillende archieven en worden economisch geëxploiteerd, daarom is de rechthebbende van het auteursrecht moeilijk te achterhalen.

·         Ik behoud mij het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

Richard van de Velde
Terug naar de inhoud